Agenda

24 januari 2020
1 september 2020
14-20 september 2020
19 september 2020
12 oktober 2020
5 november 2020
12-13 maart 2021
KDOO Leden Dag, Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
ECO, Dublin
International Confederation of Dietetic Associations, Kaapstad
De dag van de diëtist
KDOO scholing Slaap apnea en overgewicht, Utrecht
NVD ALV thema Samenwerken, Utrecht
NVD diëtistendagen 2021